Milieu en gezondheid

Meestal denkt men er niet aan dat de milieuomstandigheden binnenshuis  de grootste bron van verontreiniging zijn. Denk maar aan roken, huisdieren, ongedierte, schimmelgroei, gas en andere verbranding en reinigings-en onderhoudsproducten. Houtverbranding is zeker niet milieuvriendelijk en er zijn specifieke maatregelen bij het barbecueën . Een grote studie in Vlaanderen tussen 2016 en 2020 bracht de impact van pollutie op jongeren in kaart.
Link

Toxische stoffen zijn ook aanwezig op het werk (industrie, land- en tuinbouw, moderne technologie en in de dienstensector).

In het buitenmilieu zijn de concentraties van vervuilende stoffen meestal veel lager dan binnen, maar de blootstelling treft een groter deel van de bevolking inclusief kinderen. Sinds de jaren 60 van de vorige eeuw is de uitstoot van polluenten sterk gedaald onder andere door inspanningen van de overheid. Ook zou met de gematigde winters de uitstoot door verwarming, die typisch in de winter piekt, verminderen.

De stedelijke verontreiniging blijft overal in Vlaanderen toch een probleem (industrie, verkeer). Pieken van luchtverontreiniging  door fijn stof (PM10) komen vooral voor in de zomer en zijn in verband gebracht met een duidelijke maar eerder kleine meersterfte. Fijn stof zou niet alleen ademhalingsklachten, maar ook hart en vaatziekten kunnen verergeren.

Via deze link van de Vlaamse Milieumaatschappij  kunt u de evolutie van de luchtkwaliteit in eigen streek volgen. Ook is het mogelijk verschillende indicatoren per gemeente op te vragen. Link . Vergeet niet de gegevens te bekijken op kaart.

Ook voor dioxines kunnen ons via de lucht maar ook via voeding bereiken.
Meer hierover.

Een grote Europese nauwgezette studie bevestigt dat in de drukke steden (veel verkeer en industrie)  de kans op longkanker (vooral een type kanker het adenocarcinoom) stijgt met 18 à 22 %. Volg de link  naar de studie, maar probeer eerst je kennis van statistiek wat op te frissen. Bemerk ook dat er geen minimumwaarde voor vervuiling is waarbij geen risico op longkanker bestaat. Er lijkt een lineair verband te bestaan: dit betekent dat er vanaf de minste vervuiling meer kans op ziekte  is en  dat de kans  evenredig stijgt met de concentratie fijn stof.
Om alles wat in juist perspectief te zetten is het zo dan een niet roker ongeveer 90% minder kans heeft op het ontwikkelen van longkanker dan een roker…..

Naast kanker komen andere aandoeningen frequenter voor in de omgeving van fijn stof: astma, slagaderverkalking, hartfalen, hartritmestoornissen, aandoeningen van de kleine bloedvaten van het oog, diabetes, laag geboortegewicht bij kinderen en prematuriteit. De grootte van de partikels die vervuilen blijkt doorslaggevend. Vooral deeltjes kleiner dan 2 à 5 micron hebben de meeste negatieve weerslag. In een stedelijke omgeving is verbranding met vooral het autoverkeer de belangrijkste oorzaak. In 2007 verscheen een artikel van professor William Gauderman waarin hij 3600 kinderen volgde gedurende 10 jaar .De kinderen, die allemaal bij een snelweg woonden in California, werden jaarlijks opgevolgd met meting van hun longfunctie. De besluiten waren duidelijk : bij kinderen die op minder dan 500 meter van de snelweg woonden groeiden de longen  minder goed dan bij kinderen die op meer dan 1500 meter van de snelweg woonden. De schadelijke effecten verdwenen dus als je verder dan 15OO meter van de autostrade woonde.
Zie het artikel op Gezondheid.be .

Het is wel zo dat de kans op ziekte duidelijk, maar niet uitgesproken verhoogd is. We moeten er duidelijk een punt van maken om de schadelijke invloed van het milieu op onze gezondheid te beperken.
Een reden te meer om alternatieven te zoeken en maatregelen te nemen tegen dieselvervuiling, passief roken, ongezonde voeding, het overmatig misbruik van verpakkingen  waarbij zeker plastiek…….

Als je met de huidige industriële (dus geen gezondheidsnormen) normen het voedsel van de jaren zestig zou onderzoeken,  zou zestig à tachtig procent uit de rekken moeten gehaald worden wegens norm-overschrijdend. Ook dient gesteld dat door welvaart de mens nog nooit zolang leefde  en dat verkeersongevallen en zelfdoding een grotere bedreiging vormen voor onze maatschappij.

De milieuproblematiek is naar aanleiding van de verkeerssituatie in Antwerpen  sterk bestudeerd geweest.
Link