Blog

Milieu en gezondheid

Meestal denkt men er niet aan dat de milieuomstandigheden binnenshuis  de grootste bron van verontreiniging zijn. Denk maar aan roken, huisdieren, ongedierte, schimmelgroei, gas en andere verbranding en reinigings-en onderhoudsproducten. Houtverbranding is zeker niet milieuvriendelijk en er zijn specifieke maatregelen bij het barbecuen .

Toxische stoffen zijn ook aanwezig op het werk (industrie, land- en tuinbouw, moderne technologie en in de dienstensector).

In het buitenmilieu zijn de concentraties van vervuilende stoffen meestal veel lager dan binnen, maar de blootstelling treft een groter deel van de bevolking inclusief kinderen. Sinds de jaren 60 van de vorige eeuw is de uitstoot van polluenten sterk gedaald onder andere door inspanningen van de overheid. Ook zou met de gematigde winters de uitstoot door verwarming, die typisch in de winter piekt, verminderen.

De stedelijke verontreiniging blijft overal in Vlaanderen toch een probleem (industrie, verkeer). Pieken van luchtverontreiniging  door fijn stof (PM10) komen vooral voor in de zomer en zijn in verband gebracht met een duidelijke maar eerder kleine meersterfte. Fijn stof zou niet alleen ademhalingsklachten, maar ook hart en vaatziekten kunnen verergeren.

Via deze link van de Vlaamse Milieumaatschappij  kunt u de evolutie van de luchtkwaliteit in eigen streek volgen.

Ook voor dioxines kunnen ons via de lucht maar ook via voeding bereiken.
Meer hierover.

Een grote Europese nauwgezette studie bevestigt dat in de drukke steden (veel verkeer en industrie)  de kans op longkanker (vooral een type kanker het adenocarcinoom) stijgt met 18 à 22 %. Volg de link  naar de studie, maar probeer eerst je kennis van statistiek wat op te frissen. Bemerk ook dat er geen minimumwaarde voor vervuiling is waarbij geen risico op longkanker bestaat. Er lijkt een lineair verband te bestaan: dit betekent dat er vanaf de minste vervuiling meer kans op ziekte  is en  dat de kans  evenredig stijgt met de concentratie fijn stof.
Om alles wat in juist perspectief te zetten is het zo dan een niet roker ongeveer 90% minder kans heeft op het ontwikkelen van longkanker dan een roker…..

 

Naast kanker komen andere aandoeningen frequenter voor in de omgeving van fijn stof: astma, slagaderverkalking, hartfalen, hartritmestoornissen, aandoeningen van de kleine bloedvaten van het oog, diabetes, laag geboortegewicht bij kinderen en prematuriteit. De grootte van de partikels die vervuilen blijkt doorslaggevend. Vooral deeltjes kleiner dan 2 à 5 micron hebben de meeste negatieve weerslag. In een stedelijke omgeving is verbranding met vooral het autoverkeer de belangrijkste oorzaak. In 2007 verscheen een artikel van professor William Gauderman waarin hij 3600 kinderen volgde gedurende 10 jaar .De kinderen, die allemaal bij een snelweg woonden in California, werden jaarlijks opgevolgd met meting van hun longfunctie. De besluiten waren duidelijk : bij kinderen die op minder dan 500 meter van de snelweg woonden groeiden de longen  minder goed dan bij kinderen die op meer dan 1500 meter van de snelweg woonden. De schadelijke effecten verdwenen dus als je verder dan 15OO meter van de autostrade woonde.
Zie het artikel op Gezondheid.be .

Het is wel zo dat de kans op ziekte duidelijk, maar niet uitgesproken verhoogd is. We moeten er duidelijk een punt van maken om de schadelijke invloed van het milieu op onze gezondheid te beperken.
Een reden te meer om alternatieven te zoeken en maatregelen te nemen tegen dieselvervuiling, passief roken, ongezonde voeding, het overmatig misbruik van verpakkingen  waarbij zeker plastiek…….

Als je met de huidige industriële (dus geen gezondheidsnormen) normen het voedsel van de jaren zestig zou onderzoeken,  zou zestig à tachtig procent uit de rekken moeten gehaald worden wegens norm-overschrijdend. Ook dient gesteld dat door welvaart de mens nog nooit zolang leefde  en dat verkeersongevallen en zelfdoding een grotere bedreiging vormen voor onze maatschappij.
(Luc Bonneux)

De problematiek is naar aanleiding van de verkeerssituatie in Antwerpen  sterk bestudeerd geweest.
Link

 

 

Mijn kind heeft koorts

Al geruime tijd is men op zoek naar een duidelijke beslissingsboom , die ouders met een ziek kind een duidelijke boodschap geeft : mogen we met ons kind rustig afwachten of is het toch beter een arts te raadplegen. Hier volgt een synthese van wat het ICHO voorstelt:

Waar moet ik vooral bij mijn kind observeren ?
Minder spelen.  Minder eten.  Slecht drinken.
Minder slapen ’s nachts
Minder plaspampers
Anders ademen Vaak overgeven Meer wenen als normaal
Huiduitslag

Wanneer moet ik dringend mijn dokter raadplegen?
-Is uw kind jonger dan 6 maanden, is het altijd aangewezen om uw dokter te raadplegen.
– mijn kind heeft meer dan 40° koorts
– mijn kind is anders ziek als anders
– mijn kind lijkt echt ernstig ziek
– mijn kind weent anders of zonder …
– mijn kind is suf
– mijn kind kreunt
– mijn kind is ontroostbaar
– mijn kind ademt zeer snel
– mijn kind vertoont koortsstuipen
– mijn kind is moeilijk wakker te krijgen
– mijn kind heeft veel diarree en braakt
– mijn kind heeft veel minder plaspampers
– mijn kind lijkt grauw of heeft blauwe …
– na lichtjes te drukken op de hiel  duurt het meer dan 2 sec voor de huid terug rood wordt
– mijn kind vertoont een huiduitslag die niet verdwijnt na erop te drukken met een glas.

Wat kan ik doen bij koorts?

  • Meet de koorts best in de aars en voor het geven van een koortswerend middel
  • Geef koortswerende middelen indien uw kind zichtbaar last heeft van de koorts
  • Welke medicatie? U hebt de keuze tussen: – paracetamol (vb. perdolan suppo/siroop, dafalgan suppo/siroop) – ibuprofen (vb. nurofen siroop) Hoe vaak en hoeveel hangt af van het gewicht van uw kindje. Kijk hiervoor altijd de bijsluiter na of vraag raad aan uw apotheker.
  • Zorg voor voldoende verkoeling (dunne kledij, koude dranken, koele ruimte) want uw kind moet de lichaamswarmte kwijt kunnen
  • Zorg voor een vertrouwde omgeving
  • Stimuleer uw kind om veel te drinken, want door het zweten verliest het veel vocht. Zeker als uw kindje ibuprofen krijgt, moet het extra veel drinken.

Is Koorts gevaarlijk?

Meestal is koorts onschuldig. Koorts is een normale reactie van het lichaam, omdat het virussen en bacteriën zo beter kan bestrijden. Toch is het belangrijk dat u enkele zaken in de gaten houdt .

Medische richtlijnen

In de medische wereld veranderen de inzichten continu. Er worden dan ook vooral voor de arts maar ook voor de patiënt richtlijnen opgesteld.

Praktijkrichtlijnen zijn aanbevelingen waarrond in de medische literatuur min of meer eensgezindheid bestaat? Ze bieden de meest nauwkeurige en praktische informatie rond een medisch onderwerp .
De richtlijnen zelf zeker voor ongeveer een derde gebaseerd op dubbelblind onderzoeken. Dit zijn onderzoeken waarbij een groep gelijkaardige patiënten ofwel een placebo krijgt ofwel het medicament/ behandeling . Hierbij weet noch de behandelend arts noch de patiënt wat hij nu krijgt of het actief middel of het placebo. Patiënten die aan zo’n dubbelblind onderzoek meedoen moeten uiteraard ingelicht worden.

Nog even iets over het placebo-effect . Tijdens de tweede wereldoorlog ondervonden  gekwetste soldaten het heilzame effect van morfine bij verwondingen. Wanneer er geen morfine meer voorhanden was durfde een arts (Henry Beecher) het aan om gewoon zoutwater in te spuiten onder het voorwendsel dat hij morfine gaf. De dokter constateerde een onmiddellijk pijnstillend effect van dit nep-spuitje en publiceerde na de oorlog zijn bevindingen : het placebo-effect .

Ondertussen is het zo dat een medicament zuiver een placebo werking kan hebben : dat wil zeggen dat de werking zuiver op illusie en suggestie kan berusteb. Placebo’s kunnen in de geneeskunde gebruikt worden, maar eigenlijk is dit de patiënt een beetje om de tuin leiden…
Natuurlijk is het wel zo dat iedere behandeling met een medicament een placebo (een soort illusie geven van verbetering ) werking kan hebben. Daarom moet in studies bewezen worden dat het medicament statistisch beter is dan het placebo. Anders wordt dit medicament of deze behandeling niet geregistreerd of wetenschappelijk aanvaard.

 

Als je weet dat richtlijnen slechts voor een derde bestaan uit dubbelblind onderzoek, begrijp je ook dat ze  daardoor  alleen  al voor verbetering vatbaar zijn. Dus richtlijnen zijn op duidelijke evidente feiten gebaseerd en een hulp voor arts en patiënt. De arts kan tijden de consultatie met de patiënt  zijn standpunt meegeven , en de richtlijnen raadplegen en rekening houden met de wensen en kennis van de patiënt.
Door het elektronisch medisch dossier wordt het raadplegen van richtlijnen voor hem nu veel gemakkelijker gemaakt. Wees dus niet verwonderd wanneer de arts tijdens een consultatie de computer en de beschikbare medische evdentie raadpleegt: hij gaat echt niet ten rade bij Dr. Google.

 

 

 

Keuzehulp bij ziekte.

 

Keuzehulp

In de V.S ontstond in 2005 de beweging ‘Choose Wisely’: maak een verstandige keuze. Ze gingen er vanuit dat de gezondheidskosten in de VS 20 keer zo hoog waren als in vergelijkbare landen. Sommige rapporten besloten dat andere landen zelfs betere gezondheidszorg hadden met geringere financiële middelen.

Een van de oorzaken van verspilling bleek het gebrek aan communicatie te zijn tussen arts en patiënt. Dokters werken onder druk, hebben geen tijd om met de patiënt te overleggen en alle  beschikbare  informatie te bespreken.
Zowel artsen als patiënten kiezen soms voor duurdere oplossingen zonder de goedkopere en goed bestudeerde alternatieven te weerhouden.

Ook bij ons bestaan meer en meer keuzehulpen die je kan raadplegen, zodat je, goed geïnformeerd, een gesprek met je arts kan starten. Er is de  keuzehulp rond prostaatkanker.

In Nederland zijn er zeker reeds verschillende keuzehulpen ontwikkeld . Je kan een kijkje nemen op de website van ‘http://www.demedischspecialist.nl/onderwerp/verstandige-keuzes’. De bedoeling is dat deze informatie die volgens strikte wetenschappelijke criteria werd opgesteld als materiaal dient om met de arts een gezamenlijk beleid uit te stippelen.

Er is ook een keuzehulp ontwikkeld om mee te helpen beslissen of de hulp van een arts nodig is bij medisch probleem. Eens proberen?
http://app.moetiknaardedokter.nl/leden/standalone

In de Engelstalige literatuur is er natuurlijk meer te vinden :
http://www.choosingwisely.org/patient-resources/

Pijn en problemen : een poging tot aanpak

 

Fysische en psychische pijn
Een meettoestel om de pijn de meten zal wel nooit bestaan. Het pijngevoel wordt immers door veel factoren beïnvloed en zeker bij chronische pijn is de juiste oorzaak vaak moeilijk te achterhalen. Wat zijn de verschillende factoren die de pijnsensatie beïnvloeden?

1/Vooreerst is de pijndrempel nu eenmaal van persoon tot persoon verschillend. Van nature uit kan je gevoeliger zijn. Ook kunnen bepaalde ervaringen uit het verleden je pijndrempel beïnvloeden. Als je bijvoorbeeld als kind een pijnlijke behandeling onderging bij de tandarts, kan dit bij ieder volgend tandartsbezoek je pijngevoeligheid doen toenemen. Weet dat er een soort pijngeheugen bestaat en als je reeds vaak pijn had, dit je pijngrens verlaagt.
2/ Andere belangrijke factoren zijn je algemeen welbevinden: bij stress, onaangenaam werk of een lastige leefomgeving wordt die pijn precies erger. Ook isolement, een tekort aan steunfiguren (mensen waar je kan op rekenen), depressie of depressief gevoel en angst (soms angst voor een erge ziekte of voor slecht nieuws)  kunnen de pijn verergeren. Wanneer er een financiële compensatie bestaat voor de pijn zal dit ook je pijn, soms onbewust, doen toenemen.

Adviezen :
Het is dan ook belangrijk niet te veel te piekeren over pijn, niet te veel te denken aan alle negatieve scenario’s of gevolgen die op je zouden kunnen af komen. Probeer je pijn een juiste plaats te geven, de gepaste hulp en pijnverlichting te zoeken en via allerlei technieken (zie verder) je levenskwaliteit toch optimaal te houden. Het gevoel van hulpeloosheid verergert gewoon je klachten. (Catastroferen)

Concreet
Pijn moet op tijd behandeld worden. Als pijn te lang duurt en de behandeling te lang wordt uitgesteld bestaat de kans dat de pijn een groot deel van je leven gaat beheersen en dat ze chronisch wordt (window of opportunity)

Pijn tast je zelfbeeld aan en zorgt ervoor dat je zelfvertrouwen daalt : je hebt het gevoel alsof je een uitgeputte batterij bent. Zoek daarom lichte aangepaste activiteiten en hobby’s die je zelfvertrouwen aandikken, maar put je niet verder uit. Relaxatie kan ook zijn plaats hebben

Werkverlet mag niet te lang duren. Want als je lang uit het sociaal weefsel wegblijft, wordt het moeilijker om je welbevinden terug te winnen. Als vrienden, hobby’s en werk wegvallen is er meer kans dat de pijn toeneemt.

Actief en rustig blijven en niet te veel hooi op de vork nemen. Samen met hulpverleners of vrienden of zelf rond een probleem wat informatie opzoeken om tot een oplossing te komen voor je problemen helpt zeker ook de pijn te verlichten.

Ondertussen heb je wel begrepen dat pijn je volledig onderuit kan halen (een vicieuze cirkel : pijn —minder actief worden—–minder conditie en zelfvertrouwen ———-meer pijn ——-enzovoort…..

 

Quizz vraag misschien (meerdere antwoorden kunnen juist zijn)
Als mensen op vakantie gaan naar Spanje hebben ze minder pijn . Dit komt door
1/ het goede klimaat in Spanje met droge lucht en veel zon?
2/ het op reis zijn en op relaxe manier je dagen kunnen doorbrengen?
3/ de afwisseling , de uitdaging van deze streek, met zijn  natuur, cultuur en volk ?

 

Griepepidemie

Zoals tijdens bijna elke winter is er terug een griepepidemie.

De symptomen van griep zijn een vrij plots begin van koorts, hoesten samen met algemeen onwelzijn en braakneigingen. Tijdens deze winterperiode van het jaar is de kans op griep zeer groot bij dergelijke klachten.Momenteel zitten we terug in zo’n epidemie
Bij gezonde personen is griep meestal een kortdurende luchtweginfectie van ongeveer een week die uit zichzelf geneest.
Men is ongeveer 5 dagen besmettelijk als men ziek wordt en kinderen tot 5 jaar hebben de grootste kans om de ziekte te krijgen.

Vaccinatie
Men ziet dat na vaccinatie er een stijging is van antistoffen na 10 dagen en een bescherming na 14 dagen . Voor mensen met verminderde weerstand is het vaccin aan te bevelen. Dit geldt zeker ook voor mensen die chemotherapie krijgen of medicatie die de weerstand vermindert zoals sommige reuma medicatie. Ook mensen die in de gezondheidssector werken kunnen door een vaccin de virusoverdracht naar anderen beperken.
Bij ouderen is er na vaccinatie een duidelijke afname van ziekenhuisopname (27% a 45%) , pneumonie (46%) hartaandoeningen (24 %) en vermindering van sterfte van 47 %.
Voor deze winter 2018/19 zou het vaccin heel wat minder doeltreffend zijn.

Neem contact op met de huisarts als:

Je een gevoel hebt van kortademigheid
je bloederige fluimen ophoest
De koorts langer duurt dan 5 dagen
er een temperatuurstijging is na een koortsvrij interval van één of enkele dagen
er verwardheid of sufheid optreedt bij oudere patiënten

Alcohol

Alcohol is een schadelijke stof. Om de risico’s van alcoholgebruik te beperken, drink je best niet meer dan 10 standaardglazen per week.
Wil je geen risico lopen, dan drink je beter geen alcohol. Als je wel alcohol drinkt, spreid je dit gebruik best over meerdere dagen in de week en drink je een aantal dagen niet.
In Europa zijn naar schatting één op  de zeven bij mannen en één op de dertien bij vrouwen van de overlijdens te wijten aan overdreven alcoholgebruik. Voor de behandeling bestaat er psychotherapie  en  ook medicatie. Ook zelfhulpgroepen  waarvan de AA -verenigingen  de bekendste zijn kunnen veel steun bieden.

Deze richtlijn is bedoeld voor mannen en vrouwen boven de 18 jaar. Jongeren onder de 18 jaar drinken best geen alcohol.

Meer op de site van VAD

Dieet cholesterol

Het risico op hart- en vaatziekten wordt niet alleen bepaald door het cholesterolgehalte.
Vooreerst is het zo dat een man meer risico loopt dan een vrouw.
Erfelijkheid, zwaarlijvigheid, diabetes, reuma……. en bepaalde medicaties spelen hier ook een duidelijke rol. De grote boosdoeners blijven tabak, zwaarlijvigheid, overdreven alkoholinname en gebrek aan lichaamsbeweging.

Hier volgt in alle geval een richtlijn om uw cholesterol en uw risico op hart- en vaatlijden te verlagen

Het mediterraan dieet: dit bestaat uit granen, noten , brood, vis (minstens twee keer per week), magere melk, veel groenten, fruit, niet te veel vlees, wel olijfolie  plantaardige margarine en koolzaadolie en weinig alcohol gebruik.
Belangrijk zou ook zijn om de sucrose inname tot 50 gr per dag te beperken.
Het is in zeker zin geen echt dieet omdat het lekker is en het wordt dan ook vrij gemakkelijk volgehouden. Zelfs als je maar 2 jaar dit dieet volgt zie je al een vermindering van hart- en vaatziekten.

In tegenstelling met medicatie tegen de cholesterol , is er met het dieet slechts een geringe daling van  bloedwaarden (3% daling vetten) . De gezondheidswinst is echter veel hoger met dit dieet dan met cholesterol verlagende medicatie.

Vergeten we echter nooit om onze lichamelijke activiteit te verbeteren. Minimum een half uur per dag een aangehouden inspanning op maat wordt voorgesteld.(Dit kan opgesplitst worden in  kortere tijdspannes. Ook éénmaal goed sporten tijdens het weekend zou een gelijkaardig effect hebben).
Te veel stress is te mijden. Duidelijk is dat de combinatie van fysieke activiteit en dieet heel veel gezondheidsvoordelen biedt.

 

Link

Sociale kaart

Je ben ziek, oud, eenzaam of je wil mensen met problemen in je buurt of familie bijstaan.
Je hebt een handicap.
Je zou graag beroep doen op een hulpverlener …..
Het S.E.L (Samenwerking Eerstelijnzorg West-Vlaanderen ) brengt een verslag uit van alle mogelijke diensten en hun gegevens (telefoon , website ,ligging….).

De gegevens zijn soms aan correctie toe en  het is ook een monnikenwerk om dit alles bij te houden . Hier vind je de link naar het laatste document over Menen , met andere woorden de Sociale kaart Het aanbod aan sociale instanties in zoals je merkt heel groot . Het is dan ook onze bedoeling om af en toe een dienst wat meer in daglicht te stellen.
1/Website voor begeleiding thuis van patiënten en familie met handicap: Start West-Vlaanderen

2/ Familiezorg : Familiezorg West-Vlaanderen vzw is een autonome en integrale thuiszorgdienst.Met ruim 65 jaar ervaring biedt Familiezorg West-Vlaanderen vzw een volledig thuiszorgaanbod van professionele en vrijwillige zorg.
U kan bij ons terecht voor o.a. gezinszorg, eerste zorg bij thuiskomst uit het ziekenhuis, kraamzorg, praktijkhulp, oppashulp, info en advies, vorming, ergotherapie, …

3/ Als je door de huisarts verwezen wordt naar bepaalde  specialisten, kan je hiervoor een verhoogde terugbetaling krijgen van 5 tot 2 euro. Je moet wel  een verwijsdocument aan de mutualiteit voorleggen en het geldt slechts voor een verwijzing per kalenderjaar .

4/ Psychische problemen worden  best opgelost met praten. Medicatie is vaak alleen maar een hulpmiddel en leidt niet tot grondige veranderingen om anders  in de wereld te  staan en je beter te voelen. De psycholoog heeft hier, meer dan de huisarts, een belangrijke taak . Hij is de co-piloot die even de patiënt of cliënt begeleidt en helpt inzien hoe je de hindernissen in het leven anders kan bekijken. Een gekende manier van werken  is de oplossingsgerichte therapie .Ze richt zich op de sterke kanten van een cliënt, omdat dit constructiever is dan werken aan zijn tekorten en problemen. De verwachting is dat de behandeling tot betere resultaten leidt wanneer een hulpverlener de sterke kanten benadrukt, hoe klein de signalen voor verbetering ook zijn. Een hulpverlener en een cliënt die samen zoeken naar de sterke kanten en hulpbronnen, zoals ondersteuning door familie of vrienden, van een cliënt, krijgen gemakkelijker een constructieve samenwerkingsrelatie. Het helpt hen zich samen te richten op de bestaande competenties van de cliënt om de doelen van de behandeling te bereiken.
Meer op de website van de VVDO ( vereniging van oplossingsgerichte coaching )

 

 

Waarom “de Arke”

De ‘Ark’, ‘Arke’ of ‘Arche’ was een met bogen versterkte brug, vermoedelijk aangelegd door Vauban rond 1689.
Ter hoogte van de Capucienenkerk verbond de brug de beide oevers van de vroegere Leie, nu de huidige Oude Leielaan.
Ze werd opgeblazen rond 1884 om grotere schepen toe te laten.
Ter vervanging werd een ijzeren voetgangersbrug gebouwd voor vlotte verplaatsing naar vooral Franse fabrieken aan de andere oever van de Leie.
Tijdens WOI werd deze brug definitief vernield.